БУЏЕТ 2023

капитални расходи 2023 Преземи PDF
посебен дел 2023 Преземи PDF
приходи 2023 Преземи PDF
расходи 2023

Преземи PDF

тековно оперативни расходи 2023

Преземи PDF

Биланс на приходи на потставка

Преземи_PDF
Биланс на расходи на потставка

Преземи_PDF

Втор посебен дел на поставка

Преземи_PDF