Јавен оглас за  Набавка на специјално возило за собирање и изнесување на комунален отпад со капацитет од минимум 10 м3

Општина Карбинци ги повикува и охрабрува заинтересираните еконисмки оператори да поднесат понуда. Понудите да се достават најдоцна до 17.06.2024 година до 13:00 часот

Ова е линкот https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/01aefc82-e6eb-4593-8b3d-04bffd008da9/1 за превземање на огласот.