Назив на документотТип
Деловник на Советот Преземи PDF
Закон за локална Самоуправа Преземи PDF
Правилник за Систематизација 2016 година  Преземи PDF
Измена на Правилник за Систематизација 2018 година Преземи PDF
Измена на Правилник за Систематизација 2019 година Преземи PDF

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА КАРБИНЦИ

 

Шифра на работно место

Назив на работно место

Број на извршители

И

Г

ПГ

К/Н

Б

1. 

УПР

01

01

А05

000

Секретар на Општина Карбинци

1

 

1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 

2.  

УПР

01

01

Б04

000

Раководител на одделение за правни и општи работи, јавни дејности и човечки ресурси

1

3. 

УПР

01

01

В01

000

Правни работи и човечки ресурси

1

4. 

УПР

01

01

В03

000

Нормативно-правни работи

1

5. 

УПР

01

01

Г02

000

Архивар (Архивско и канцелариско работење)

1

6.

УПР

01

01

Г03

000

Технички секретар на Градоначалникот

1

7.

УПР

01

01

Г03

000

Административно работење и упатување на граѓани/странки

1

8.

УПР

04

05

А03

004

Хигиеничар/ка

1

9.

УПР

04

03

А03

001

Возач на моторно возило

2

 

2.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

 

10.

УПР

01

01

Б04

000

Раководител на одделение за финансиски прашања

1

11.

УПР

01

01

В01

000

Јавни набавки

1

12.

УПР

01

01

В03

000

Администрирање со локални даноци, такси и надоместоци

1

13.

УПР

01

01

В04

000

Утврдување и наплата на приходи и идентификација и регистрација на имот

1

14.

УПР

01

01

Г01

000

Финансиско-сметководствени, книговодствени и благајнички работи

1

15.

УПР

01

01

Г04

000

Евидентирање и наплата на даноци и такси

1

 

 

3.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНАИ

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

16.

 

УПР

01

01

Б04

000

Раководител на Одделението за урбанизам, комунални дејности,заштита на животната средина и локален економски развој

1

17.

УПР

01

01

В01

000

Спроведување на постапка за издавање на одобренија за градење, просторно планирање и животна средина

1

18.

УПР

01

01

В01

000

Сообраќај и патишта

1

19

УПР

01

01

В01

000

Локален економски развој, прекугранична соработка и евроинтеграции

1

20.

УПР

01

01

Г03

000

Комунална хигиена

1

21.

УПР

01

01

Г04

000

Комунален редар

1