Project CB006.2.12.085

РЕЗУЛТАТИ:

 
Активност 1 - Мапирање на ранливите зони со предиспозиција од пожар во областите Дупница и Карбинци Превземи
Активност 2 - Истражување на подготвеноста на локалните граѓани за природни и вештачки катастрофи Превземи
Активност 3: Заеднички семинар за размена на добри практики помеѓу доброволните тимови од Дупница и Карбинци Превземи
Активност 5: Основен курс за заштита од пожар и обука за деца и ранливи групи на Карибинци Превземи
Активност 6: Секогаш одготвена, секогаш безбедна" кампања за информирање Превземи
Активност 7: Започнување на конкурс за есеи "Бледа сина точка" (Улогата на човекот за зачувување на природата) Превземи
Активност 8: Развој на доброволна платформа "ПС Млади"  https://youth4environment.eu/
Прес конференција-затварање на проект Превземи
Прес конференција-отварање на проект Превземи
Mapping of the Vulnerable Zones-General part - Мапирање на ранливи зони - општ дел Превземи
Mapping of the Vulnerable Zones - Мапирање на ранливи зони Превземи
Research for Karbinci-General part - Истражување за Карбинци - општ дел Превземи
Research for Karbinci - Истражување за Карбинци  Превземи

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 
Text_TenderDossierWebsite_085 Превземи
Consultancy.rar Превземи