СОВЕТНИЦИ

БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ЗЕЛС

ЗА   ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА

ЗА  МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА

 

 

ОПШТИНА   К А Р Б И Н Ц И

 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

МОБИЛЕН

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА

ХРИСТИЈАН СИМОВ

072 221 745

 

hristijan.simov@hotmail.com

 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА

 

СОВЕТНИК 

МОБИЛЕН

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА

1. ВЕЛИКА СТОЈАНОВА

 

072 238 937

vstojanova25@gmail.com

2. ДЕНИ КАРОВ

 

074 245 254

deni.karov@hotmail.com

3. ОЛИВЕРА ИЛОВА

 

071 367 948

ilovaolivera@gmail.com

4. ДЕЈАН ВЕЛИНОВ

 

070 264 053

braundooel@yahoo.com

5. УСЕИН ОСМАН

 

075 960 927

huseyinosmanov000@gmail.com

6. МИМИН ФЕРАТ

 

071 560 694

 

7. АЛЕКСАНДАР МИТЕВ

 

078 318 310

acmi-dooel@hotmail.com

8. СТЕФАНИЈА ИВАНОВА

 

075 255 705

Stefiivanova978@gmail.com