Почитувани,

Општина Карбинци согласно насоките добиени од страна на Министерството за финансии,

а врз основа на Законот за Буџети и Законост за финансирање на единиците на локалната самоуправа го започна процесот на изработка на нацрт-буџетот за 2021 година.

Со цел да се активираат жителите во процесот на креирање на буџетот на општината и да се алоцираат средствата во согласност со нивните потреби,

креиран е прашалник преку кои жителите ќе можете да партиципираат во утврдување на приоритетите во Буџетот на Општина Карбинци за 2021 година. 


Прашалникот се состои од неколку кратки прашања и истиот нема да ви одземе повеќе од 10 минути.

ЛИНК ДО ПРАШАЛНИКОТОпштина Карбинци однапред Ви се заблагодарува за вашето одвоено време.