Јавен ПОВИК За субвенционирање на домаќинствата во Општина Карбинци за набавка и монтажа на високоефикасни инвертер клима уреди

Документи за аплицирање:

Јавен повик за субвенционирање на клима уреди

Барање за добивање на субвенција за набавен Инвертeр клима уред

Изјава

Потврда

Барање за уверение за платени даноци