ОБРАСЦИ

Документи Линк
Барање ЗА ПОВРАКАЈ НА ПОВЕЌЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАТЕНИ СРЕДСТВА Превземи
Барање за еднократна парична помош за погребални трошоци Превземи
Барање за еднократна парична помош за лекување Превземи
Барање за еднократна парична помош за пожар Превземи
Барање за еднократна парична помош на социјално загрозени семејства Превземи
Барање за изменување на условите и режимот на сообраќај  Превземи
Иницијатива за изработка / измена и дополнување на урбанистичко планска документација Превземи
Барање за ослободување од плаќање на надоместокот за комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување Превземи
Барање за раскопување на јавни и сообраќајни површини Превземи
Барање Согласност за сечење и кастрење на дрва во градежен реон на нселено место Превземи
Барање Согласност за транспорт на камен Превземи
Барање потврда Превземи
Барање за издавање на Уверение за платени даноци и такси Превземи