Плански Програми

 
Планска Програма Преземи PDF
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, СО НАМЕНА Е 1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ КО ТАРИНЦИ, ОПШТИНА КАРБИНЦИ
Преземи PDF
PP ENERGI BATANJE PDF
Преземи PDF
ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА  ПРОГРАМА vv2
Преземи PDF
ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за фотоволтаици- Едровска Анета AVVV
Преземи PDF
Проектна Програма
Преземи PDF