ЈАВНИ НАБАВКИ за 2021 година

Електронски систем за Јавни Набавки (Онлајн)

Документација со линк
Договор за ЈН на Угостителски услуги Преземи PDF
Договор за ЈН на услуги Дезинсекција против комарци Преземи PDF
Договор за ЈН на работи Улици во УПВНМ Таринци Преземи PDF
Договор за ЈН на работи Улици во Н.Карорман и Г.Балван Преземи PDF
План за јавни набавки за 2021 година Преземи PDF
Рамковна спогодба за ЈН за објави на мак.јазик Преземи PDF