Стратешки документи

 
Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) Преземи PDF 
Програма за развој на туризмот во општина Карбинци Преземи PDF
Стратегија за еконосмки развој на Општина Карбинци Преземи PDF 
Стратешки план НРК општина Карбинци Преземи PDF 
Стратегија за управување со ризици Преземи PDF

Програмски Документи за 2024 година

 
Програма за Водоводи и Канализации за 2024 година Преземи PDF 
Програма за изработка на УП за 2024 година Преземи PDF
Програма за јавна чистота за 2024 година Преземи PDF 
Програма за Јавно осветлување за 2024 година Преземи PDF 
Програма за менаџирање со градежно земјиште 2024 Преземи PDF
Програма за Улици и Патишта за 2024 година Преземи PDF
Програма за Уредување на градежно земјиште 2024 Преземи PDF
Програма_Активности останата Инфраструктура за 2024 година Преземи PDF
Програма_Активности Спорт_Млади_НВО за 2024 година Преземи PDF
Програма_Култура за 2024 година Преземи PDF
Програма_мерки за заштита од заразни болести 2024 Преземи PDF
Програма_Социјална заштита за 2024 година Преземи PDF