БУЏЕТ 2022

Биланс на приходи Буџет 2022 година Преземи PDF
Биланс на расходи  Буџет 2022 година Преземи PDF
Втор посебен дел Буџет  2022 година Преземи PDF
Фискална табела  Буџет 2022 година

Преземи PDF

Квартален извештај 01,01,2022-30,06,2022

Преземи PDF